Prima pagină

Istoric

Personalităţi

Ultima actualizare în Luni, 10 Octombrie 2005 20:32

Arhitectura

În contextul modernizãrii şcolii româneşti, vechea clãdire a Liceului Naţional este înlocuitã de un nou edificiu, construit între anii 1890 şi 1894, dupã planurile arhitectului N. Gabrielescu. Ca urmare a promulgãrii, în 1898, a Legii Învãţãmântului Secundar, liceul îşi defineşte profilul teoretic mixt, cuprinzând secţiunile realã şi modernã - statut ce va persista pânã în ziua de azi. Creşterea exigenţelor programului, ca şi necesitatea preluãrii unui numãr mare de elevi, au determinat, pe parcursul primei jumãtãţi a secolului al XX-lea, extinderi succesive ale vechii clãdiri, liceul definindu-şi configuraţia finalã sub forma unui ansamblu compus din trei corpuri cu destinaţii specifice, dispuse conform unei zonificãri funcţionale prestabilite, adaptate formei şi dimensiunilor terenului.
Centrul de greutate al ansamblului îl reprezintã corpul sãlilor de învãţãmânt, rezolvat sub forma a patru aripi dispuse în jurul unei curţi interioare, dupã modelul arhitecturii academice practicate în Europa Centralã şi Apuseanã, dar preluatã la noi de majoritatea edificiilor reprezentative ale epocii. În cadrul acestei construcţii majore, funcţia de învãţãmânt este completatã de funcţia administrativã, precum şi de cea social-instructivã, reprezentatã prin sala de festivitãţi.


::Detaliu arhitectural::

Realizatã pe parcursul a trei etape de construcţie, clãdirea integreazã optim vechiul edificiu al liceului, atât din punct de vedere al alcãtuirii planimetrice, cât şi din punct de vedere al plasticii arhitecturale, caracterizate prin coerenţã şi unitate stilisticã. Cel de-al doilea corp, construit în stil neoclasic în anul 1926, aparţine fostului cãmin pentru externi, clãdirea fiind ulterior adaptatã pentru a adãposti noi spaţii de învãţãmânt.
Un al treilea corp - cel al sãlii de sport - completeazã ansamblul liceului. Situatã pe limita din spate a terenului, vechea salã de sport este refãcutã în 1978, noua configuraţie asigurând legãtura directã cu cladirea liceului. Cele trei corpuri delimiteazã curtea de recreaţie a elevilor, dispusã spre intersecţia strãzilor Arcu şi Banu, şcoala beneficiind totodatã şi de un teren de sport, amplasat spre limita de vecinatate dintre liceu şi hotelul „Traian”.


::Intrarea principala::

::Intrarea principala::

Emblemã a Colegiului Naţional, vechea clãdire, construitã la sfârşitul secolului al XIX-lea, continuã sã aducã, prin persistenţa sa fizicã şi culturalã, prestigiul binemeritat al liceului. Din punct de vedere arhitectural, clãdirea se face remarcatã în raport cu alte edificii de învãţãmânt ale epocii, atât prin originalitatea rezolvãrii plastice a faţadelor, cât şi prin abordarea extrem de „umanã” a interiorului, prin gândirea spaţiului la scara elevului, principal beneficiar al şcolii.
Aşezatã pe limita amplasamentului, clãdirea se dezvoltã de-a lungul strãzii Arcu, susţinând, din punct de vedere funcţional şi urban, vecinãtatea fostului edificiu al Academiei. Liceul îşi expune generos spre stradã o desfãşurare impresionantã de volum, rezolvat într-o compoziţie riguros simetricã, în spiritul legilor invariabile ale arhitecturii clasice.

Din punct de vedere volumetric,  clãdirea se compune dintr-un corp central, dezvoltat pe lungime în raport cu str. Arcu, şi flancat la extremitãţi de doua pavilioane laterale, decroşate în volum şi supraînãlţate, conferind echilibru compoziţiei de ansamblu. Corpul central, dezvoltat pe douã nivele, cuprinde la parter zonele de acces şi funcţiunile administrative, etajul adãpostind  sãli de clasã şi un spaţiu alocat bibliotecii. Cele douã pavilioane (aripi) laterale se dezvoltã pe trei nivele şi subsol, adãpostind circulaţiile verticale (scãrile) şi spaţiile alocate sãlilor de clasã. Ideea de reprezentare, atât de preţuitã de arhitectura clasicã, este generatã de  susţinerea puternicã a axului de simetrie prin rezolvarea centralã a accesului principal. Intrarea este marcatã în volum prin prezenţa, la nivelul etajului, a unui frumos balcon, cu rol decorativ, dar şi de protecţie a accesului.

::Intrarea principala::

Compoziţia simetricã, retragerea în volum a corpului principal, centralitatea intrãrii constituie elemente majore în stabilirea raportului şcoalã - stradã. Relaţia, aparent tensionatã, între „public” şi „privat” este amelioratã de spaţiul de detenţã, obţinut prin retragerea planului faţadei de acces în raport cu cele douã aripi laterale. Se contureazã, astfel, un  spaţiu exterior tip semiincintã, realizându-se atât protejarea, cât şi definirea zonei de acces în raport cu zona publicã. Volumul  „îmbrãţişeazã” spaţiul exterior, comunicând cu el, iar şcoala îi primeşte cãlduros pe cei ce îi calcã treptele.
Din punct de vedere al organizãrii funcţiunilor, se remarcã, în primul rând, o zonificare raţionalã a acestora pe nivele. Astfel, parterul adãposteşte, în  exclusivitate, spaţiile administrative (cancelarie, birou-director, secretariat etc), în timp ce etajul este alocat, în întregime, sãlilor de clasã, respectiv, funcţiunii didactice şi de recreere. Apare, astfel, evidentã o gândire raţionalã a programului şcolii, prin separarea pe nivele, a fluxurilor de circulaţie şi de desfãşurare a celor douã categorii de activitãţi. Etajele comunicã prin intermediul a douã scãri, dispuse la extremitãţile corpului central, susţinând, de-o parte şi de alta, axul circulaţiilor de nivel.


::Detaliu arhitectural::

::Detaliu arhitectural::

Partiul este rezolvat în  simplu tract, având spaţiile funcţionale dispuse la stradã, cu zona de circulaţie deschisã şi orientatã spre curtea interioarã.
La parter, accesul principal, destinat corpului didactic, se face prin intermediul unui hol de intrare, rezolvat la o cotã inferioarã, faţã de circulaţia curentã. Diferenţa de nivel este preluatã de douã pachete ample de trepte, dispuse simetric în raport cu axul intrãrii, şi care conferã monumentalitate spaţiului interior. Axul intrãrii este susţinut, pe latura opusã, de ieşirea spre curtea interioarã. Remarcãm, în diferenţierea de nivel a cotei de acces, intenţia sublinierii şi definirii zonei destinate intrãrii principale, ierarhizarea în ordinea de importanţã a parcursului, precum şi crearea unui spaţiu unic, prin deschiderea şi comunicarea generoasã a holului, în raport cu circulaţia curentã de distribuţie.
Intrãrile destinate elevilor sunt rezolvate la extremitãţile corpului central, fiind delimitate pe câte o laturã de rezalitul puternic al aripilor laterale. Raţionamentul dispunerii la parter a aparatului administrativ şi de conducere al şcolii, îşi gãseşte o a doua motivaţie în încercarea de a asigura posibilitatea supravegherii cât mai directe a elevilor, respectiv, a zonelor de acces ale acestora, de circulaţie (scãri ), precum şi a zonei de joacã - spaţiul curţii interioare.
Subsolul, corespunzãtor celor douã corpuri laterale, era, iniţial, destinat unor spaţii secundare-tehnice şi de servici, fiind, la ora actualã, adaptate conform nevoilor şcolii.
Organizarea perfect simetricã a partiului în raport cu axul intrãrii, îşi gãseşte reflectarea şi în compoziţia plastic-volumetricã. Funcţiunile se exprimã sincer la exterior, tratarea diferenţiatã, prin ierarhizarea pe nivel a elementelor compoziţiei plastice, reflectând specificul şi gradul de importanţã a spaţiilor interioare. Clãdirea îşi afirmã originalitatea certã prin tratarea plastic-decorativã a faţadelor. Având ca suport generator limbajul consacrat al arhitecturii academice, faţadele afişeazã, în realitate, un  „eclectic” extrem de valoros, rezultat al interpretãrii orientãrilor stilistice de sfârşit de secol al XIX-lea. Arhitectul  îmbinã, într-un mod rafinat şi cu totul original, alfabetul compoziţiei clasiciste, cu elemente ce definesc, din punct de vedere stilistic, şcolile tip  Spiru Haret.

Faţadele sunt împãrţite în ample registre orizontale, corespunzãtoare diferitelor etaje, fiind ritmate de liniatura bine evidenţiatã, ce subliniazã limitele de nivel: profilul uşor curb încununeazã soclul simplu, înalt; brâul median este compus dintr-un profil simplu, dar puternic reliefat, ce suprapune o succesiune de discuri decorative; orizontala cornişei este rezolvatã sub forma unor panouri decorative, încadrate de mici colonete; acelaşi motiv îl regãsim în tratarea plasticã a streşinii, ce apare ca o prelungire, în alt plan, a compoziţiei cornişei - în acest caz, colonetele de piatrã îşi gãsesc replica în dispunerea ritmatã a frumoaselor console de lemn ale acoperişului.
Parterul afişeazã sobrietate şi robusteţe. Ferestrele au formã rectangularã, profilele sunt simple. Doar arhivoltele ferestrelor primesc discrete reprezentãri florale.
Etajul I, tratat diferenţat la corpul central şi la cele douã aripi laterale, pãstreazã ordinea şi ritmul compoziţiei generale, pe care o înnobileazã cu noi şi frumoase detalii plastice. Ferestrele sunt arcuite la partea superioarã şi constituie suportul de bazã al intervenţiilor decorative.
Ferestrele corpului central au suprafaţa vitral, evident, mãritã în raport cu cele ale parterului, având în vedere necesitatea iluminãrii sporite a sãlilor de clasã. Parapetele sunt rezolvate sub forma unui chenar profilat, în plan retras faţã de parament. Arhivoltele ferestrelor urmãresc linia curbã a acestora şi sunt încununate de cheia de boltã, tratatã dupã un desen floral.


::Fereastra - detaliu::

::Fereastra - detaliu::

Remarcãm, totodatã, din punct de vedere plastic, accentul central al faţadei, respectiv balconul - cu rol de a marca axul intrãrii şi de a rupe desfãşurarea ritmicã, pe orizontalã, a faţadei.
Balconul se sprijinã pe douã console de piatrã, compuse din volute puternic reliefate, încununate de elemente florale, decorate la bazã cu ghirlande şi prelungite, la partea inferioarã, cu reprezentãri zoomorfe. În contrast cu consolele de piatrã, parapetul - din fier forjat  - apare ca un element fin ajurat.
Ferestrele corpurilor laterale constituie suportul unei interpretãri clasice desãvârşite. Parapetul, sub formã de chenar, este compus dintr-un glaf bine evidenţiat, susţinut de douã console cu profil geometric. Ferestrele sunt încadrate de câte doi pilaştri, trataţi printr-o modenaturã finã, decoraţi în zona medianã cu rozete şi încununaţi de capitele. Ancadramentele se terminã, la partea superioarã, printr-o cornişã suprapusã arhivoltelor ferestrelor, proporţia şi nobleţea detaliilor conferind un surplus de monumentalitate. Ordonanta se continuã pe verticalã prin ferestrele nivelului superior, cu parapete tratate sub formã de balustri şi arhivolte care interpun panouri decorative.


::Pictura exterioara::

::Pictura exterioara::

Clãdirea îşi afirmã, în plus, originalitatea  prin paramentul din cãrãmidã aparentã, ce îmbracã suprafeţe ample, delimitate de liniatura elementelor de piatrã. Trãsãtura de bazã, la nivel de ansamblu, a plasticii faţadelor, o constituie armonia cromaticã, generatã de utilizarea diverselor materiale  (cãrãmidã, piatrã, suprafeţe tencuite decorative, lemn), generând contraste prin culoare, ritmarea suprafeţelor şi diversitate în cadrul unei compoziţii stilistice unitare. Remarcãm, totodatã, execuţia şi calitatea impecabilã a finisajelor şi acurateţea elementelor de detaliu. Utilizarea cãrãmizii conferã volumelor un aspect robust, viguros, sobru şi cald, în acelaşi timp. Elementele de piatrã - profilele orizontale ce unificã ferestrele la nivelul parapetelor şi arhivoltelor, ancadramentele, bosajele de colţ ale pavilioanelor - apar ca accesorii de definire a unei compoziţii unitare, complexe, constituind mijloace plastice de ritmare, gradare şi subliniere a volumelor.
Gândirea raţionalã a programului,  mai ales originalitatea exprimarii plastic volumetrice sunt atribute de bazã, ce conferã edificiului un caracter de unicitate în sfera clãdirilor reprezentative ale epocii. Valoarea acestui monument al patrimoniului naţional sporeşte prin integrarea şi persistenţa sa culturalã de-a lungul etapelor de evoluţie istoricã şi prin identitatea sa, ca prezenţã urbanã specificã, oferind o imagine unicã în ansamblul clãdirilor istorice ale municipiului Iaşi. Generaţia actualã trebuie sã-şi asume rãspunderea socialã de a acorda o atenţie deosebitã, atât pentru prezervarea acestei vechi construcţii şcolare, cât şi pentru gãsirea mijloacelor optime de dezvoltare a valenţelor social-culturale. Mãsurile active, alãturi de popularizarea demersului, îşi regãsesc motivaţia de bazã în scopul bine definit de a pãstra şi de a înmâna generaţiilor viitoare factorii cei mai stabili de identitate, de tradiţie şi de continuitate spiritualã.

arhitect  Catrinel Constantinescu
Ultima actualizare în Luni, 10 Octombrie 2005 20:32

Scurt istoric

Colegiul Naţional este un pantheon al învăţământului românesc, afirmaţie ce izvorăşte din istoria de aproape două veacuri a şcolii, bogată şi onorantă.
1828: Istoria liceului începe la 23 ianuarie 1828, când cărturarul Gheorghe Asachi înfiinţează “Gimnaziul Vasilian”, prin completarea şcolii primare de la Mânăstirea Trei Ierarhi cu clase gimnaziale, având ca limbă de predare română. In ziarele vremii se scrie despre aceasta scoala nou formata ca reprezinta "garantia perpetuarii si imbunatatirii nivelului cultural al tinerilor vremii ce va sa vina".
In anul 1833, regulamentul scolar prevedea folosirea cuvintelor pur romanesti, de la baza limbii romane, in locul celor imprumutate, iar termenii tehnici, stiintifici, politici si din domeniul artei sa fie imprumutati din latina, italiana sau franceza.

images/istorie/academia.jpg
::Academia Mihaileana::
images/istorie/internat.jpg
::Internatul Academiei::
images/istorie/str_academiei.jpg
::Strada Academiei::

1834: Din “Gimnaziul Vasilian” se dezvolta “Academia Mihaileana”, la 20 martie 1834, prima institutie de invatamant superior din tara la acea vreme. Un rol important in infiintarea acesteia il au : Mihai Sturdza, Domnitorul Moldovei (1834-1849), Gh. Asachi si Veniamin Costache, Mitropolitul Moldovei. La 16 iunie 1835 are loc inaugurarea festivã a Academiei Mihãilene în casele de lângã Biserica  Talpalari, în prezenţa domnitorului Moldovei, Mihail Sturdza, a Mitropolitului Veniamin Costache şi a lui Gheorghe Asachi. De asemenea pentru aceasta ocazie este conceputa si emblema Academiei: un scut rotund, albastru in mijloc, inconjurat de o coroana de frunze de stejar, iar in centru avand un porumbel, si pe margine inscriptia “Academia Mihaileana” si anul infiintarii - 1834.  La Academie vor funcţiona trei facultãţi: filosofie, drept, teologie şi douã cursuri extraordinare: geometrico-practic şi economie ruralã – si cursuri liceale ce completeaza invatamantul gimnazial de la Trei Ierarhi. In 1841 – Academia introduce cursuri de gimnastica si inot (ce au loc duminica dupa Liturghie si joia dupa amiaza).
Academia Mihaileana functioneaza in casa spatarului Petrache Cazimir, de langa biserica Talpalari. Pentru extinderea Academiei, in 1837, se cumpara casele Voinescu, aflate peste drum, pe locul actualului Colegiu National. Patru ani mai tarziu, in 1841, prin stradania elevilor si dascalilor de la sectia de inginerie si arhitectura a Academiei Mihailene se construieste arcul de comunicare intre cele doua cladiri.
1860-1864: Dupa infiintarea, in 1860, a Universitatii, Academia Mihaileana va continua sa functioneze numai ca liceu cu sapte clase, sub denumirea de Colegiul National. La 25 noiembrie 1864 apare Legea privind instrucţiunea publicã, promulgatã de Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite ale Moldovei si Tarii Romanesti, Lege prevazand înfiinţarea a şapte licee, între care şi Liceul din Iasi. In acelasi an Colegiul   isi schimba denumirea in Liceul National. Colegiul National este prima scoala cu predare in limba romana din Moldova, fiind si singura scoala din spatiul romanesc ce poarta inca din sec. al XIX-lea (perioada a regenerarii neamului romanesc) denumirea de “National”; Dumitru C. Ciuta, profesor de istorie, afirma ca  numele de “National” simbolizeaza “victoria deplina a limbii romane in invatamant”.

1890-1894: Vechea cladire a Lic. National este inlocuita cu un nou edificiu (actualul corp A), construit intre 5 aprilie 1890 - 9 noiembrie 1894, dupa planurile arhitectului N. Gabrilescu. Ca urmare a promulgarii Legii Invatamantului secundar (1898), liceul isi defineste profilul teoretic mixt, cuprinzand sectiune reala si moderna – statut ce va persista pana in ziua de azi.
La 12 martie 1903    apare primul numar al revistei elevilor liceului "Spre Luminã”, titlul ce-l va purta si imnul liceului, lansat peste trei decenii.

images/istorie/1893.jpg
::1893::
images/istorie/1920.jpg
::1920::

1916-1918: In anii rãzboiului pentru întregirea neamului, 1916-1918,     clãdirea şcolii este sediul „Spitalului Crucii Roşii” sau nr.266,  cât şi al „Spitalului Regional”.

1918-1938: In perioada interbelica (1918-1938) se infiinteaza in cadrul liceului o statie radio si un cinematograf scolar (1923). Vizionarile se faceau cu plata, dar pentru elevii saraci se aplica scutirea de plata.
In aceeasi perioada, liceul se evidentiaza si printr-o orchestra proprie, uniforma selecta si instruire militara.
In 1922 – se infiinteaza un camin pentru copiii de la tara, cu intretinere complet gratuita a in jur de 30 de elevi selectionati prin concurs de bursa din principalele comune ale Jud. Iasi. Acestia sunt insa obligati sa poarte numai costum national. In anul 1926 se inaugureazã cãminul de elevi (actualul Corp B), realizat prin contribuţia pãrinţilor elevilor, în  prezenţa Ministrului Instrucţiunii Publice, Ion Petrovici.

images/istorie/National1925.jpg
::1925::
images/istorie/internat_1926.jpg
::Internatul liceului - 1926::
images/istorie/1936.jpg
::1936::

La 7 noiembrie 1926 este instituit şi sfinţit noul drapel al Liceului Naţional, menit sã-l înlocuiascã pe cel vechi, din 1828, al Şcolii Vasiliene şi al Academiei Mihãilene.
Drapelul contine pe o parte stema Romaniei (din 1921 – pecetea lui Stefac cel Mare cu capul de bou), incadrata de o coroana deschisa, alcatuita din doua ramuri de laur, simbolizand victoria, triumful. Aceasta este cantonata de patru coronite din frunze de stejar (cu ghinde), avand brodate in interior monograme si ani, marcand momente insemnate din istoria liceului. Pe partea cealalta, drapelul contine in centru, intr-un medalion de culoare mov-pal, inconjurat de o brodura aurie, simboluri ale stiintelor studiate in scoala: o torta aprinsa (simbolizand lumina invataturii) incadrata de un glob pamantesc si de bustul lui Homer, cel dintai poet al Greciei antice,  o harta a lumii, mai multe carti (in numar de 6), o calimara de brau cu toc pentru pene, o bufnita tinand in gheare o pana de scris (simbolizand intelepciunea). Pe fundal, se regasesc culorile albastru (simbolizand intelepciunea si fidelitatea), galben (nobletea, gloria) si rosu (ardoarea).


Intre 29 martie 1944- 15 martie 1945 liceul este evacuat, datoritã operaţiunilor militare de pe frontul din Moldova, la Fãget-Lugoj.

images/istorie/1943.jpg
::1943::
images/istorie/1954.jpg
::1954::

In perioada 1948 - 1977 scoala functioneaza sub diferite denumiri (Liceul de Bãieţi Nr.1, Liceul "Mihail Sadoveanu", Liceul de matematicã-fizicã Nr.1 "Mihail Sadoveanu") , intre care s-a impus cea de Liceul Mihail Sadoveanu.
1978 - se revine la vechiul nume de Liceul National.

21-25 ianuarie - au loc festivitãţile  aniversare cu prilejul a 150 de ani de existenţã  a  primei şcoli din Moldova  cu predare în limba românã.
La 21 ianuarie 1978, Liceului ii este acordat Ordinului „Meritul Cultural” - clasa I, pentru rezultatele deosebite obtinute.
In acelasi an, este amenajat un teren de badminton in curtea interioara a liceului. Este amenajat un centru logopedric in cadrul liceului.

In 1990 – liceul revine la profilul real/umanistic, asigurând studiul intensiv sau bilingv al limbilor strãine, din iniţiativa prof. Doina-Paula Spiţã, director.

images/istorie/lnational_07.jpg
::1990::
images/istorie/2003.jpg
::2003::

1993 -   încep lucrãrile de consolidare a clãdirii principale a şcolii (Corpul A).
1998 -   scoala isi reia numele de Colegiul National.
2003 -   finalizarea lucrãrilor de consolidare si renovare capitala a clãdirii principale a şcolii (Corpul A).

images/istorie/img_2975.jpg
::2003::
images/istorie/noaptea.jpg
::2005::

De-a lungul veacurilor, prin bancile sau pe la catedrele Nationalului s-au perindat multe generatii stralucite, multe mari personalitati , dintre care Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Ionel Teodoreanu, Nicolae Labis, Gh. Asachi, Alexandru Philippide, Gr. T. Popa, P. Poni,...
In holul central sunt expuse placi de marmura continand nume de prestigiu – profesori ai Academiei Mihailene si ai Colegiului National.
Galeria personalitatilor, situata la etajul I , corpul A, contine  portrete ale unor mari oameni (unii absolventi ai liceului) si citate reprezentative; picturi realizate de Gh. Savin, Dana Calcai. Printre acestia amintim : M. Kogalniceanu, Vasile Conta, Nicolae Iorga, G. Ibraileanu, Cezar Petrescu, P. Poni si altii.
Imnul Colegiului National, intitulat “Spre lumina” a fost conceput la initiativa profesorului de muzica Enrico Mezetti. Muzica a fost compusa de acesta, iar versurile de Mihail Sadoveanu, fost elev al liceului, la rugamintea maestrului.

2004
- S-au finalizat  lucrările de consolidare ale Corpului A, a Sălii de Educaţie Fizică și a corpului de legătură dintre tronsoanele A și B.
- Se înfiinţeazã cel de al doilea laborator de informaticã cu sprijinul financiar al Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii.
- Colegiului Național Iași i-a fost recunoscută calitatea actului educațional prin acordarea Diplomei de Excelență din partea Ministerului Educației și Cercetării.
- Colegiul Naţional organizeazã prima ediţie a Concursului de Matematicã “Al. Myller” junior, pentru clasele IV - VI.
- S-au derulat 4 proiecte Comenius și 2 proiecte Euroscola.
- S-au organizat manifestări naționale și internaționale: Concursul Național de Matematică ”Al. Myller”, Deschiderea oficială a „Săptămânii Științelor”, Deschiderea oficială a „Săptămânii Comenius”.
- S-au obținut 2 premii la Olimpiadele Internaționale și 23 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.


2005
- Primul titlu de Şcoală Europeană din partea Ministerului Educației și Cercetării și Comisiei Europene.
- S-a adoptat stema Colegiului Național, stemă ce preia însemnele heraldice ale sigiliului Gimnaziului Vasilian și ale Academiei Mihăilene.
- Diplomă de Excelență din partea Ministerului Educației și Cercetării, pentru calitatea actului educațional.
- S-au derulat 4 proiecte Comenius și 1 proiect Leonardo da Vinci pentru elevi.
- S-au organizat următoarele manifestări naționale: Olimpiada Națională de Fizică, Concursul Național de Matematică ”Al. Myller”.

2006
- Încep lucrãrile de consolidare a Corpului C.
- S-a modernizat și s-a informatizat Biblioteca liceului, care a primit cu această ocazie numele de Biblioteca ”Titu Maiorescu”.
- S-au obținut 3 premii la Olimpiadele Internaționale și 24 premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- S-au derulat 3 proiecte Comenius și 1 proiect Leonardo da Vinci pentru elevi.
- S-au organizat următoarele manifestări naționale: Olimpiada Națională de Matematică, Concursul Național de Matematică ”Al. Myller”.
- Colegiului Național Iași i-a fost recunoscută calitatea actului educațional prin acordarea Diplomei de Excelență din partea Ministerului Educației și Cercetării.


2007
- S-au finalizat lucrările de consolidare ale corpului C și încep lucrãrile de consolidare a Corpului B.
- Prin decizia Guvernului României - Agenţia pentru Strategii Guvernamentale se inaugureazã la Colegiul Naţional sala “Jean Monet” cu prilejul sãrbãtoririi a 50 de ani de la Tratatul de la Roma.
- Colegiului Național Iași i-a fost recunoscută calitatea actului educațional  prin acordarea Diplomei de Excelență din partea Ministerului Educației și Cercetării.
- S-a obținut un premiu la Olimpiadele Internaționale și 30 premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- S-au derulat  2 proiecte Comenius, 2 proiecte Leonardo da Vinci pentru elevi și 2 proiecte Leonardo da Vinci pentru profesori.
- S-au organizat următoarele manifestări naționale: Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, clasele VII-VIII, Concursul Național de Matematică ”Al. Myller”.


2008
- Colegiul Naţional porimește al doilea titlu de Școală Europeană din partea Guvernului României, Comisiei Europene și Ministerului Educației și Cercetării.
- Diplomă de Excelență din partea Ministerului Educației și Cercetării, pentru calitatea actului educațional.
- Colegiul Național a devenit membru fondator al Asociației Colegiilor Centenare.
- S-au obținut 3 premii la Olimpiadele Internaționale și 34 premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- S-au organizat următoarele manifestări naționale: Olimpiada Națională de Limbi romanice, Olimpiada Națională de Limbi Clasice, Concursul Național de Matematică ”Al. Myller”.
- S-au derulat  2 proiecte Comenius, 4 proiecte Leonardo da Vinci pentru elevi și 3 proiecte Leonardo da Vinci pentru profesori.

2009
- Colegiul Naţional a primit următoarele distincții:
Diplomă de Excelență din partea MECI, pentru calitatea actului educațional.
Diploma de Excelență pentru rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile internaționale, acordată de către MECI.
- Colegiul Național s-a clasat pe primul loc în ierarhia celor mai bune licee din țară în urma rezultatelor obținute la examenul de admitere, examenul de bacalaureat și olimpiade naționale și internaționale.
- S-a înființat Clubul Impact Național care promovează voluntariatul în rândul elevilor din Iași și încurajează implicarea acestora în problemele cu care se confruntă comunitatea. Coordonatori: prof. Camelia Elena Chihăroi și prof. Mihaela Butnaru.
- S-au obținut 5 premii la Olimpiadele Internaționale și 55 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- S-au organizat următoarele manifestări naționale: Olimpiada Națională de Științe pentru Juniori, prima ediție a Simpozionului Național ”Literatura și celelalte arte”, Concursul Național de Matematică ”Al. Myller”.
- S-au derulat  un proiect Comenius și un proiect Leonardo da Vinci pentru elevi.

2010
- Colegiul Naţional a primit următoarele distincții:
* Diplomă de Excelență Instituțională acordată de M.E.C.T.S..
* Diplomă de Excelență pentru calitatea actului educațional acordată de M.E.C.T.S..
Diplomă de Merit pentru cel mai mare număr de proiecte și parteneriate europene derulate, acordată de I.S.J. Iași.
Diploma de Excelență pentru rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile internaționale, acordată de către MECI.

Diploma de excelență de la ANPCDEFP pentru calitatea implementării în România a politicilor VET europene și naționale.
- Colegiul Național s-a situat, pentru al doilea an consecutiv, pe primul  loc în ierarhia învățământului preuniversitar românesc pentru rezultatele obținute la examenele naționale și olimpiadele naționale și internaționale
. În ierarhia liceelor ieșene, Colegiul Național a obținut în anul școlar 2009 – 2010: locul I pentru rezultatele obținute la examenul de admitere, examenul de bacalaureat, olimpiade naționale și internaționale.
- S-au obținut 7 premii la Olimpiadele Internaționale și 62 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- Revista elevilor Colegiului Național ”Spre lumină” și revista ALECART au obținut premiul I la Concursul județean al revistelor școlare. Revista ”Spre lumină” s-a calificat la faza națională a concursului, iar revista ALECART a obținut titlul de laureat la etapa națională a concursului.

- S-au organizat următoarele manifestări naționale: Simpozionul Național ”Literatura și celelalte arte”, Concursul Național de Matematică ”Al. Myller”.
- S-au derulat 2 proiecte Comenius, 1 proiect Grundtvig, 1 proiect TIA, 1 proiect Leonardo da Vinci pentru elevi și 1 proiect Euroscola.

2011
- Colegiul Naţional a primit următoarele distincții:
* Al treilea titlu de Școală Europeană din partea Guvernului României, Comisiei Europene și Ministerului Educației și Cercetării.
* Diploma de excelență instituțională din partea MECTS.
* Diplomă de excelență din partea MECTS.
* Diplomă de excelență în educație din partea Primăriei Iași.

Distincție de onoare din partea Asociației Europene a  profesorilor.
- S-au derulat 2 proiecte Comenius, 1 proiect Grundtvig, 1 proiect TIA și 1 proiect Euroscola
.
- S-au obținut 4 premii la Olimpiadele Internaționale și 50 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- Revistele ”Spre lumină” și ALECART au obținut premiul I la Concursul județean al revistelor școlare și titlul de  laureat la etapa națională a concursului.

- S-au organizat următoarele manifestări naționale și internaționale: Cea de-a 28-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică, împreună cu MECTS, SSM, ISJ și UAIC, Olimpiada Națională de Limba Engleză, Simpozionul Național ”Literatura și celelalte arte”, Concursul Național de Matematică ”Al. Myller”.
- S-a introdus Uniforma Colegiului Național.

2012
- Colegiul Naţional a primit următoarele distincții:
* Diploma de excelență din partea ISJ Iași, pentru viziunea managerială, pentru competență, devotamentul și profesionalismul cadrelor didactice, concretizate în rezultate remarcabile la examenul de Bacalaureat 2012.
* Diploma de excelență pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele și concursurile internaționale, din partea MECTS.
- S-au derulat 2 proiecte Comenius și 1 proiect Leonardo da Vinci pentru elevi
.
- S-au obținut 7 premii la Olimpiadele Internaționale și 57 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- Cele două reviste ale elevilor „Spre lumină” și „Alecart” au obținut titlul de laureat la Concursul Național al Revistelor Școlare.

- S-au organizat următoarele manifestări naționale: Olimpiada Naţională de Istorie, în cadrul căreia s-a desfășurat și conferința Basarabia 1812. Două secole de dramă românească, Simpozionul Național ”Literatura și celelalte arte”.

2013
- Colegiul Naţional a primit următoarele distincții:
* Diploma de excelență din partea ISJ Iași.
* Diploma de Excelență din partea MEN.
* Diploma de Excelență din partea Comisiei de Învățământ a Senatului României.
- S-au finalizat lucrările de consolidare și modernizare la corpul B
.
- S-au obținut 5 premii la Olimpiadele Internaționale și 55 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- Cele trei reviste ale elevilor „Spre lumină”, „Alecart” și „European Fragrances” au obținut titlul de laureat la Concursul Național de Reviste Școlare și Jurnalism.
- S-au organizat următoarele manifestări naționale și internaționale: a V-a ediție a Turneului Internațional al Tinerilor Matematicieni (ITYM), Simpozionul Național ”Literatura și celelalte arte”, Concursul Național de Matematică ”Al. Myller”, Întâlnirea regională a coordonatorilor de proiecte europene.
- S-au derulat 2 proiecte Comenius, 1 proiect TIA, 1 proiect Leonardo da Vinci pentru elevi.
- Colegiul Național Iași a obținut Premiul I la Concursul Made for Europe, etapa națională.

2014
- Colegiul Naţional a primit următoarele distincții:
* Diploma de excelență din partea ISJ Iași.
* Diploma de Excelență din partea MEN.
Premiul Titu Maiorescu acordat de Alianța Colegiilor Centenare.
Diplomă de Excelență din partea Ministrului Educației Naționale REMUS PRICOPIE
.
Diplomă de Excelență din partea Comisiei de Învățământ a Senatului României.
- S-au obținut 4 premii la Olimpiadele Internaționale și 59 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- Revistele elevilor ”Spre lumină” și ”Alecart” au obținut titlul de laureat la Concursul Național de Reviste Școlare și Jurnalism.
- S-au organizat următoarele manifestări naționale și internaționale: Simpozionul Internațional ”Literatura și celelate arte”, Concursul Național de Matematică ”Al. Myller”.
- S-au derulat 2 proiecte Comenius și 1 proiect ERASMUS+(K2).
- S-a obținut premiul al II-lea la Concursul Made for Europe, etapa națională.

2015
- Colegiul Naţional a primit următoarele distincții:
* Diplomă de excelență din partea MECS pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele și concursurile internaționale, defășurate în anul școlar 2014-2015.
* Diplomă de excelenţă din partea Comisiei pentru Învăţământ, Știință, Tineret și Sport a Senatului României, ca semn al considerației pentru strădaniile de a înălța școala românească.
* Diplomă de excelență din partea ISJ Iași, pentru inițierea și susținerea Simpozionului „Literatura și celelalte arte”.
Al patrulea titlu de „Școală Europeană” pentru performanțe deosebite obținute în activitatea de cooperare europeană și pentru contribuțiile aduse la promovarea și dezvoltarea dimensiunii europene a educației, 2015
.
- S-au obținut 3 premii la Olimpiadele Internaționale și 55 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- Cele două reviste ale elevilor „Spre lumină”, şi „Alecart” au obținut titlul de laureat la Concursul Național de Reviste Școlare și Jurnalism, 2015.
- S-au organizat următoarele manifestări naționale și internaționale: Simpozionul Internațional ”Literatura și celelate arte”, Concursul Național de Matematică ”Al. Myller”.
- S-au derulat 1 proiect ERASMUS+(KA2), un proiect IT Network, un proiect Comenius Centralizat,un proiect Grant SEE2009-2014 și 7 parteneriate internaționale.

2016
- Colegiul Naţional a primit următoarele distincții:
Diplomă de excelență din partea MENCS pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele și concursurile internaționale, defășurate în anul școlar 2015-2016.
* Diplomă de excelență din partea Primăriei Municipiului Iași, la aniversarea a 188 de ani de tradiție și performanță în educație – ian. 2016.
Diplomă de Excelență pentru inițierea și derularea consecventă și creativă a proiectului de jurnalism cultural „Spre Lumină”, acordată de ISJ Iași.
- S-au obținut 6 premii la Olimpiadele Internaționale și 58 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- Patru reviste ale elevilor, „Spre lumină”, „Alecart”, Ut pictura poesis” și „Highlights”, au obținut titlul de laureat la Concursul Național de Reviste Școlare și Jurnalism.
- S-au organizat următoarele manifestări naționale și internaționale: Simpozionul Internațional ”Literatura și celelate arte”, Festivalul Internațional al Educației (FIE) și Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT).
- S-au derulat 1 proiect ERASMUS+(KA2), un proiect IT Network, trei proiecte educaționale și 3 parteneriate internaționale.

2017
- Colegiul Naţional a primit următoarele distincții:
Diplomă de excelență din partea MEN pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele și concursurile internaționale, defășurate în anul școlar 2016-2017.
- S-au obținut 2 premii la Olimpiadele Internaționale și 45 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- Trei reviste ale elevilor, „Spre lumină”, „Alecart” și „Highlights”, au obținut titlul de laureat la Concursul Național de Reviste Școlare și Jurnalism.
- S-au organizat următoarele manifestări naționale și internaționale: Turneul Internațional al Tinerilor Matematicieni (INTERNATIONAL TOURNAMENT for YOUNG MATHEMATICIANS - ITYM), Simpozionul Internațional ”Literatura și celelate arte”, Festivalul Internațional al Educației (FIE) și Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT).
- S-au derulat trei proiecte cu finanțare europeană (Erasmus +, Acțiunea cheie KA2, Parteneriate Strategice între școli: LEARN TO ENTERPRISE. Improving Entrepreneurial and Linguistic Competences Through Non-Formal Education (LEEN TEEN), Erasmus +, Acțiunea cheie KA1, formare profesională VET: Become a Graphic Designer! Improving Digital, Entrepreneurial, and Linguistic Competencies through Initial VET European Training. Let’s WinGD!Let’s Enterpresie!, IT NetworkSchool on the Cloud: connecting education to the Cloud for digital citizenship (SoC)), două proiecte educaționale și un parteneriat internațional.

2018
- Colegiul Naţional a primit următoarele distincții:
* Diplomă de excelență pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele și concursurile internaționale, în anul școlar 2017-2018, acordată de Ministerul Educației în anul 2018
- S-au obținut 4 premii la Olimpiadele Internaționale și 68 de premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale Școlare.
- Patru reviste ale elevilor, „Spre lumină”, „Alecart”,Highlights” și „Ars Gratia Artis”, au obținut titlul de laureat la Concursul Național de Reviste Școlare și Jurnalism
- În acest an școlar s-au derulat: 8 proiecte Erasmus+, 1 proiect Acces, proiecte educaționale și parteneriate europeane
- Colegiul Național Iași a organizat şi găzduit importante manifestări la nivel național și internațional:
- Simpozionul Internaţional Literatura şi celelalte arte;
- Festivalul Internațional al Educației (FIE);
- Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere (FILIT);
- Olimpiada Națională de Socio-Umane;
- Balcaniada de Geografie.

 

Prof. Vasile Buznosu
  • În acest an școlar s-au derulat: 8 proiecte Erasmus+, 1 proiect Acces, proiecte educaționale și parteneriate europeane;
Ultima actualizare în Joi, 08 Noiembrie 2018 10:05

Contact

  • Str. Arcu, Nr. 4, Cod 700125, Loc. Iaşi
  • Tel: (0040) 0232 214036
  • Fax: (0040) 0232 264385
  • Email: colegiulnationaliasi@yahoo.com
  • Website: www.colegiulnationaliasi.ro

Diplome

An Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image SlideshowAn Image Slideshow 
spinner